Menu Close

Pranešėjų apsauga

Pranešimas pranešėjams apie jų asmens duomenų tvarkymą

Čia pateikiame išsamią informaciją apie tai, kokius Jūsų, kaip fizinio asmens, kuris kreipiasi į Įstaigą su informacija apie pažeidimusĮstaigoje, ir tokio pažeidimo liudininkams, nurodytiems pranešėjų pateiktoje informacijoje asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam juos teikiame ir kiek laiko saugome. Taip pat čia rasite informacijos kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas: Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė (toliau – Įstaiga), juridinio asmens kodas: 185332820, registruotas buveinės adresas: Vilkaviškis, Maironio g. 25, tel. Nr. (8 342) 60150, elektroninio pašto adresas: info@vilkaviskioligonine.lt.

KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIAIS PAGRINDAIS REMIANTIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jums kreipiantis į Įstaigą su informacija apie galimą pažeidimą Įstaigoje arba Jums esant tokio pažeidimo liudininkais Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi informacijos apie galimą pažeidimą Įstaigoje administravimo ir vertinimo tikslu.

Asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu yra atliekamas vykdant Įstaigai taikomą teisinę prievolę (BDAR* 6 str. 1 d. (c) p., kuri nustatyta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 4 str. 1 d. 1 p., 8 ir 9 d. ir 16 str.

KOKIE JŪSŲ ASMENS DUOMENYS TVARKOMI?

Gali būti tvarkomi žemiau nurodyti Jūsų, kaip pranešėjo ar pranešime nurodyto liudininko asmens duomenys.

Identifikuojantys pranešėjo duomenysVardas, pavardė ir (taikoma tik pranešėjams) asmens kodas arba gimimo data, jei asmuo neturi asmens kodo.
Identifikuojantys pranešime nurodyto liudininko duomenysVardas, pavardė
Kontaktiniai pranešėjo duomenysTelefono ryšio numeris, asmeninio el. pašto adresas arba gyvenamosios vietos adresas.
Pranešėjo ryšio su Įstaiga duomenysDarbovietė (su Įstaiga siejantys ar sieję darbo ar sutartiniai santykiai, kt.) ir pareigos.
Pranešėjo su informacijos pateikimu susiję duomenysInformacijos pateikimo Įstaigai faktas, data, laikas (kai taikoma), pranešimo turinys (ir jame ar jo prieduose esantys Jūsų asmens duomenys), ir, kai taikoma, atsakymo į pranešimą faktas, data, laikas (kai taikoma).

Kiti pranešėjo asmens duomenys (Jums pasirinkus)

susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti fizinį asmenį) ir parašas.

Kiti pranešime nurodyto liudininko duomenys

Darbovietė ir pareigos, pranešimo dėl kurio galite paliudyti pateikimo faktas ir turinys, susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti fizinį asmenį).

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Jūsų asmens duomenys bus saugomi pateikto pranešimo nagrinėjimo metu, o jį išnagrinėjus – Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Informacijos apie pažeidimus saugojimo Įstaigoje terminas gali būti pratęstas motyvuotu kompetentingos institucijos nurodymu.

JŪSŲ TEISĖS:

  • gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą (BDAR 13, 14 str.);
  • susipažinti su savo duomenimis (BDAR 15 str.);
  • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti) (BDAR 16 str.);
  • tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“) (BDAR 17 str.). Šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš BDAR 17 str. 1 d. nurodytų sąlygų.
  • tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti) (BDAR 18 str.). Šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš BDAR 18 str. 1 d. nurodytų sąlygų;

KAS GALI PERŽIŪRĖTI JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Tvarkydami Jūsų duomenis taikome reikiamas saugumo priemones, kad išsaugotume duomenų konfidencialumą. Prieiga prie duomenų suteikiama tik tiems Įstaigos darbuotojams, kuriems ji reikalinga jų darbo funkcijoms vykdyti.

Duomenis, esančius informacinėse sistemose, kurias teikia ir prižiūri išoriniai paslaugų teikėjai, gali peržiūrėti šių paslaugų tiekėjų darbuotojai, tačiau tik griežtai jų paslaugoms teikti būtinais tikslais.

KAM BUS TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

  • Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai (Jums pageidaujant įgyti pranešėjo statusą arba yra Lietuvos Respublikos pranešėjų įstatymo 3 str. nustatytų pažeidimo požymių susijusių su viešu interesu);
  • kompetentingoms institucijoms (kai iš informacijos galima pagrįstai įtarti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis ar kitas teisės pažeidimas).

Asmens duomenų teikimas kitiems duomenų gavėjas arba teikimas į trečiąsias valstybes nenumatytas.

KAIP GALITE SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS?

Atvykę į Maironio g. 25, Vilkaviškis ir/arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: info@vilkaviskioligonine.lt

KUR KREIPTIS DĖL TEISIŲ PAŽEIDIMO?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.

Skip to content