Menu Close

Europos sveikatos draudimo kortelė

Europos sveikatos draudimo kortelė

Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK) yra dokumentas, patvirtinantis privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdrausto asmens teisę gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) apmokamas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas laikino buvimo Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje metu.

ESDK išduoda teritorinės ligonių kasos asmenims apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje. Jei asmuo praranda apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statusą ESDK išdavusioje šalyje, naudotis kortele nebegalima.

Prašymo išduoti ESDK blanką galima gauti teritorinėje ligonių kasoje (TLK) arba iš TLK atstovo savivaldybėje. Prašymo blankas taip pat skelbiamas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) interneto svetainėje arba prisijungus prie VLK informacinės sistemos (žinotina, kad ši sistema neveikia atsidarius „Internet Explorer“ naršyklę) ir užpildžius elektroninę ESDK užsakymo formą. Pageidaujant, registruotu laišku ESDK gali būti nemokamai pristatyta Lietuvoje nurodytu užsakovo adresu.  

ELEKTRONINIS UŽSAKYMAS IŠDUOTI EUROPOS SVEIKATOS DRAUDIMO KORTELĘ

Prašymus taip pat galima atspausdinti ir užpildžius išsiųsti TLK.

Prieš užsakant kortelę, būtina pasitikrinkite, ar esate draustas privalomuoju sveikatos draudimu. Pasitikrinti, ar esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu galite čia.

Atkreiptinas dėmesys, kad dėl ESDK išdavimo, dokumentų, reikiamų kortelei gauti, pildymo, informacijos apie ESDK teikimo ir kitais klausimais, reikia kreiptis į TLK, kuriai asmuo pateikė prašymą.

ESDK išduoda TLK arba jų atstovai savivaldybėse. Kortelė išduodama ir keičiama tik apdraustojo prašymu.

Jei prašymas pateikiamas asmeniškai, kartu reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Jei prašymas pateikiamas per įgaliotąjį asmenį, jis, kartu su prašymu, turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:

 • Vaiko iki 16 metų prašymą pildo ir pateikia teritorinei ligonių kasai vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas), socialinės globos įstaigos atstovas, kartu pateikdamas paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus, arba šių dokumentų oficialias kopijas ir savo asmens dokumentą.
 • Neįgalaus apdraustojo prašymą gali pildyti ir pateikti teritorinei ligonių kasai jo globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, kartu pateikdamas savo asmens dokumentą ir paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus, arba jų oficialias kopijas.
 • Apdraustojo, kuris dėl fizinės negalios, ligos ar kitų priežasčių negali pats atvykti arba kitu būdu pateikti prašymo teritorinei ligonių kasai, šį prašymą pateikiantis asmuo kartu turi pateikti savo asmens dokumentą.

Svarbu žinoti, kad ESDK išduodama tik gavus asmens prašymo originalą. Taigi, jei prašymą išduoti kortelę pateiksite elektroniniu paštu ar faksu, atvykę atsiimti kortelės, turėsite dar kartą pasirašyti ant prašymo blanko, nes šiuo dokumentu Jūs:

 • pasižadate nenaudoti ESDK paties ar Jūsų nepilnamečių šeimos narių draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpiui;
 • patvirtinate, kad esate informuotas apie galimas pasekmes, jei naudositės kortele pasibaigus Jūsų paties ar Jūsų nepilnamečių šeimos narių draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpiu arba jei prarasite kortelę.

Kortelę atspausdina ir išduoda ta teritorinė ligonių kasa, kuriai pateikiamas prašymas. Kortelė išduodama ar pakeičiama nemokamai ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Kortelė keičiama, jei:

 • pasikeičia apdraustojo vardas (vardai), pavardė, asmens kodas;
 • ji tampa netinkama naudoti;
 • joje yra netikslių įrašų;
 • pasibaigia jos galiojimo laikas;
 • apdraustojo pageidavimu, jei iki kortelės galiojimo pabaigos lieka ne daugiau kaip 2 mėnesiai.

Jeigu kortelė bus keičiama dėl vardo, pavardės, asmens kodo pasikeitimo arba dėl netikslių įrašų, nauja kortelė bus išduodama tik po to, kai asmens duomenys bus pakeisti ar patikslinti Gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje ir Draudžiamųjų registre.

Atkreiptinas dėmesys, kad keičiant dar galiojančią kortelę, nauja išduodama tik grąžinus senąją teritorinei ligonių kasai.

Atsiimant kortelę TLK reikia pateikti:

 • prašymo originalą, jei prašymas buvo pateiktas faksu ar elektroniniu būdu;
 • savo asmens dokumentą;
 • ankstesnę kortelę, jeigu jos galiojimo terminas nepasibaigęs ir ji nėra prarasta;
 • banko kvitą, patvirtinantį, kad sumokėjote 14.48 EUR už prarastos ar sugadintos kortelės keitimą;
 • policijos pažymą apie kortelės vagystę ar praradimą dėl stichinės nelaimės ar kitos nenugalimos jėgos poveikio.

Jei kortelę atsiima kitas asmuo, jis TLK turi pateikti:

 • savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
 • asmens, kuriam išduodama kortelė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis įformintą įgaliojimą atsiimti kortelę jei Kortelę atsiima prašyme nenurodytas įgaliotas asmuo,
 • globą, rūpybą ar teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą arba jo oficialią kopiją (jeigu kortelę atsiima neveiksnaus piliečio globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas ir jei šis dokumentas ar jo kopija nebuvo pateikta kartu su prašymu);
 • vaiko iki 16 metų kortelę gali atsiimti vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas) ar įgaliotasis asmuo, kartu pateikdamas tėvystę, globą (rūpybą) ar įgaliojimą patvirtinančius dokumentus arba oficialias jų kopijas, jeigu jų nebuvo pateikęs kartu su prašymu, ir savo asmens dokumentą, jei šių dokumentų nepateikė kartu su prašymu.

Jie išvykote iš Lietuvos nepasiėmę ESDK arba kelionės metu ją praradote ir Jums skubiai prireikia kreiptis dėl būtinosios medicinos pagalbos į ES šalies gydymo įstaigą, galite prisijungti prie VLK informacinės sistemos ir savarankiškai, saugiai bei greitai susiformuoti sau ir (ar) nepilnamečiams savo šeimos nariams sertifikatus, laikinai pakeičiančius ESDK (toliau – Sertifikatas). Tam kad galėtume Jus identifikuoti, reikia prisijungti per Elektroninių valdžios vartų portalą

Svarbu žinoti, kad Sertifikatas išduodamas tik už laikotarpį neankstesnį kaip 3 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo dienos. Sertifikato galiojimo pabaigos data negali būti vėlesnė nei einamojo kalendorinio mėnesio pabaigos data.

Svarbi sąlyga Sertifikato suformavimui – tuo laikotarpiu, už kurį norite suformuoti Sertifikatą, Jūs privalote būti apdraustas PSD Lietuvoje. 

Jei neturite galimybės prisijungti prie e-valdžios vartų ir užsakyti Sertifikato bei atsiųsti jo į savo mobilųjį telefoną ar kitą įrenginį, kreipkitės į šalies, kurioje viešite, vietos valstybinio sveikatos draudimą įstaigą. Ši įstaiga kreipsis į Lietuvos Respublikos teritorinę ligonių kasą pagal Jūsų gyvenamąją vietą su prašymu atsiųsti ESDK pakeičiantį Sertifikatą.

Jei viešėdami ES ar EEE šalyse narėse, Šveicarijoje ar Jungtinėje Karalystėje neturėjote nei ESDK, nei ją pakeičiančio Sertifikato, suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas teks apmokėti patiems. Tačiau grįžę į Lietuvą, Jūs galėsite kreiptis į teritorinę ligonių kasą pagal savo gyvenamąją vietą dėl išlaidų kompensavimo.

Vaizdinė medžiaga:

Skip to content