PACIENTŲ KREIPIMOSI Į LIGONINĘ TVARKA

Vilkaviškio ligoninė

Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje visą parą užtikrinama skubi pagalba, stebėjimo paslauga, sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumo organizavimas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, ambulatorinė pagalba šeimos klinikų nedarbo laiku bei planinis stacionarizavimas;

Pacientas į Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių gali atvykti:
 su asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotu siuntimu (forma Nr.027/a – išrašas iš medicininių dokumentų arba forma Nr.028-1/a – Siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti);
 su greitosios medicinos pagalbos (GMP) palydimuoju lapu;

be siuntimo:

 būtinajai medicinos pagalbai gauti (LR SAM 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas);

 pageidaudamas gauti mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
 pacientai, prisirašę prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių sutartį su ligonine dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo šeimos gydytojo kompetencijos ribose šių įstaigų nedarbo metu.


Jei pacientui reikia suteikti būtinąją pagalbą, ji teikiama vadovaujantis teisės aktais bei Ligoninės vidaus dokumentais, reglamentuojančiais būtinosios pagalbos teikimą ( LR SAM 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas“). Priėmimo–skubiosios pagalbos skyriuje dirbantis personalas užtikrina būtinosios medicinos pagalbos teikimą visą parą;


Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje pacientą apžiūrėjęs gydytojas nusprendžia, ar reikia jį hospitalizuoti, ar nukreipti į kitą gydymo įstaigą, kur jam būtų suteikta reikiama pagalba (jei ligoninėje tokia pagalba neteikiama), ar pacientui teikti stebėjimo paslaugą, ar, atlikus tyrimus ir / ar paskyrus gydymą, jį galima išleisti į namus tolesniam ambulatoriniam gydymui. Apie priimtą sprendimą gydytojas informuoja pacientą (jo atstovą).

PACIENTŲ STACIONARIZAVIMO TVARKA

Pacientas, atvykęs į Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių planine tvarka, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą siuntimą;


Planine tvarka stacionarizuojami nuo 08.00 val. iki 14.00 val.:


 pirminės sveikatos priežiūros įstaigų siuntimu;
 ligoninės konsultacinės poliklinikos siuntimu;
 kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinių-konsultacinių skyrių siuntimu.


Planine tvarka į ligoninę atvykusiems ir stacionarizuotiems pacientams paslaugos, susijusios su ligos diagnostika, gydymu ir slauga, teikiamos nemokamai. Papildomos paslaugos, nesusijusios su pagrindinės ligos gydymu, teikiamos susimokėjus ligoninės kasoje;


Pacientams nerekomenduojama į ligoninę atsivežti didesnių pinigų sumų, brangių asmeninio naudojimo daiktų bei dirbinių iš brangiųjų metalų, kadangi ligoninės personalas už jų apsaugą neatsako;

PACIENTŲ KREIPIMOSI Į KONSULTACINĘ POLIKLINIKĄ TVARKA

Vilkaviškio ligoninė

 Pacientai, atvykstantys gydytojo specialisto konsultacijai, turi turėti šeimos gydytojo siuntimą (gydytojo dermatovenerologo konsultacijai šeimos gydytojo siuntimo nereikia) ir asmens tapatybę bei socialinį draustumą patvirtinančius dokumentus.
 Registratūros darbo laikas darbo dienomis: 7.00–17.00 val.
 Registratūros telefonai: (8 342) 60161, mob. (8 615) 99660. 

„Procedūrų kabinete darbo dienomis: 8.00-10.00 val. imami laboratoriniai tyrimai“.


 Šiame skyriuje teikiamos kvalifikuotos ambulatorinės specializuotos paslaugos šių specialistų: neurologo, dermatovenerologo, oftalmologo, vaikų neurologo, logopedo, pulmonologo, kardiologo, endokrinologo, endoskopuotojo, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, urologo, otorinolaringologo, alergologo, pediatro, chirurgo, ortopedo-traumatologo, infektologo, klinikinio fiziologo, vaikų pulmonologo.
 Pacientai gali registruotis pas gydytojus specialistus atvykdami į konsultacinę polikliniką arba nurodytu registratūros telefonu. Užsiregistravus iš anksto, reikia atvykti į registratūrą su siuntimu ir asmens dokumentu.
 Teisę gauti nemokamą konsultaciją pacientas gauna tik tada, jei yra siųstas šeimos gydytojo ir turi jo išduotą siuntimą. Pacientai, pageidaujantys gydytojo konsultacijos (be šeimos gydytojo siuntimo ar su siuntimu, bet nenorintys laukti eilėje, nedrausti), gali pasirinkti mokamą gydytojo paslaugą. Informaciją apie mokamas paslaugas pacientai gali rasti konsultacinės poliklinikos informacinėje lentoje, mokėti už paslaugas konsultacinėje poliklinikoje esančioje kasoje.
 Pacientai, nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu, turi mokėti už visas medicinines paslaugas ir tyrimus.

PACIENTŲ LANKYMO TVARKA

NUO 2022 M. GEGUŽĖS 1 D. ATNAUJINAMAS PACIENTŲ LANKYMAS

• Pacientus lankyti gali tik asmenys neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir kurių kūno temperatūra neviršija 37,3oC;

• Lankytojams privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemonę medicininę kaukę ar respiratorių;

• Prieš patenkant į skyrių ir išeinant iš jo, lankytojams rekomenduojame dezinfekuoti rankas;

• Pacientą lankyti vienu metu rekomenduojame tik vienam asmeniui;

• Lankyti pacientus rekomenduojame:
I-V nuo 14.00 val. iki 20.00 val.;
VI-VII nuo 10.00 val. iki 20.00 val.;

• Rekomenduojama paciento lankymo trukmė – 15 min., daugiavietėje palatoje vienu metu ne daugiau kaip vienas lankytojas;

NEMOKAMŲ PASLAUGŲ ASORTIMENTAS

Būtinoji medicinos pagalba visiems pacientams teikiama nemokamai pagal teisės aktų bei vidaus dokumentų reikalavimus;
Apdraustuoju laikomas asmuo, už kurį mokamos arba kuris moka įstatymu nustatyto dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Apdraustajam tiek planinė pagalba, susijusi su pagrindinės ligos gydymu, tiek ir būtinoji medicinos pagalba teikiamos nemokamai;
Nedraustam asmeniui nemokamai teikiama tik būtinoji medicinos pagalba (LR SAM 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas“). Už kitas sveikatos priežiūros paslaugas nedraustas pacientas turi mokėti pats pagal nustatytus bazinius paslaugų įkainius;
Europos Sąjungos bei Europos ekonominės bendrijos šalių piliečiams pateikus galiojančią E formos pažymą, patvirtinančią sveikatos draudimą, nemokamai teikiama tik būtinoji medicinos pagalba;
Asmenims be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiams, neturintiems privalomojo sveikatos draudimo bei leidimo nuolat gyventi Lietuvoje, ligoninė teikia tik mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant ir būtinąją pagalbą;
 Planine tvarka į ligoninę atvykusiems ir hospitalizuotiems pacientams paslaugos, susijusios su ligos diagnostika, gydymu ir slauga, teikiamos nemokamai. Papildomos paslaugos, nesusijusios su pagrindinės ligos gydymu, teikiamos susimokėjus ligoninės kasoje;
Pacientams, atvykusiems be siuntimo, mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos įstatymų nustatyta tvarka.


Paslaugų nomenklatūra, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis ir teikiamos be jokio papildomo mokesčio

Atsisiųsti

MOKAMOS MEDICININĖS PASLAUGOS

 Vilkaviškio ligoninė, kaip Lietuvos nacionalinis sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikia ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys) privalo sumokėti.
 Mokamos yra ir Vilkaviškio ligoninės teikiamos kitos paslaugos, nepriskiriamos skubios priežiūros paslaugoms, tačiau reikalingos jų teikimui užtikrinti.
 Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms Vilkaviškio ligoninėje, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
 Valstybės ir savivaldybės biudžetų;
 Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;
 Valstybės, savivaldybės įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.
 Už mokamas paslaugas moka:
 Patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;
 Savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.
 Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, kurių sąrašas patvirtintas LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams, nepriskiriamos prie mokamų paslaugų.
 Paslaugų sąrašas, už kurias visais atvejais mokama, patvirtintas LR Sveikatos apsaugos 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.
 Sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardytos mokamų paslaugų sąraše ir nepriskirtos būtinosios pagalbos paslaugoms, teikiamoms nuolatiniams šalies gyventojams, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:
 Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugų suteikimo.
 Pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros specialisto ar gydytojo specialisto siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatytos kitos sąlygos), pats kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą. Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipiasi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;
 Pacientas, apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir įrašytas į eilę paslaugai gauti, pageidauja paslaugos skubos tvarka;
 Pacientas, turintis teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras;
 Pacientas, turintis teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva (stacionare gydomas ligonis ir gydytojo rekomendavimu) pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, vaistus ar medicinos pagalbos priemones;
 Ligoninė yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir ligoninės administracija matomoje vietoje paskelbia, kad laikinai dėl lėšų trūkumo negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti;
 LNSS nepriklausančių gydytojų siuntimu ligoninėje pacientui teikiamos paslaugos (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai ir kt.), kurios yra būtinos, kad gydytojas galėtų pacientams suteikti paslaugas pagal savo kompetenciją;
 Ligoninėje paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka;
 Sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos su fiziniu ar juridiniu asmeniu sudarytų sutarčių pagrindu;
 Atliekami profilaktiniai sveikatos tikrinimai.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO LIGONINĖS MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINYNAS

Atsisiųsti


„Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka 

Atsisiųsti

DRAUDŽIAMIEJI IR APDRAUSTIEJI PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU

Atsisiųsti

BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO KITŲ ŠALIŲ APDRAUSTIESIEMS SĄLYGOS

Socialinės apsaugos sistemas koordinuojantys Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai nustato, kad Europos Sąjungos šalių narių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ar Šveicarijos Konfederacijos apdraustieji, svečiuodamiesi bet kurioje iš šių šalių, prireikus turi teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių išlaidas kompensuoja valstybinis sveikatos draudimas.

Jei esate apdraustas valstybiniu sveikatos draudimu vienoje iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių ar Šveicarijos Konfederacijoje ir vykstate į Lietuvą turizmo arba kitais tikslais, nepamirškite atsivežti šalies, kurioje esate apdraustas socialiniu (ir sveikatos) draudimu, kompetentingos įstaigos išduotą Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) arba sertifikatą, laikinai pakeičiantį ESDK. Prireikus būtinosios medicinos pagalbos, kreipkitės į Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (LNSS) priklausančią gydymo įstaigą ir registratūroje arba priimamajame (jei kreipiatės į ligoninę) pateikite savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei ESDK arba ją laikinai pakeičiantį sertifikatą. ESDK pagrindu Jums suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas gydymo įstaigai apmokės teritorinė ligonių kasa Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos teisės aktai suteikia teisę ESDK turėtojui gauti PSDF lėšomis apmokamą būtinąją medicinos pagalbą gydymo įstaigose, priklausančiose LNSS. Ši teisė neapima valstybinei sveikatos sistemai nepriskiriamų gydymo įstaigų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias turite mokėti patys, taip pat paciento priemokų (mokesčių) ir transportavimo išlaidų kompensavimo, jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos Jums teks vykti namo į šalį, kurioje esate apdraustas.
Būtinoji medicinos pagalba paprastai teikiama dėl ūmaus susirgimo. Būtinosios pagalbos mastą nustato gydantysis gydytojas. Pagalbą teikiantis gydytojas turi atsižvelgti į Jūsų numatomą lankymosi šalyje narėje trukmę, nes, vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, Jums turi būti suteikta tokio masto pagalba, kad nereikėtų dėl medicininių priežasčių anksčiau laiko grįžti į šalį, kurioje esate apdraustas sveikatos draudimu.

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos. Plačiau skaitykite ČIA

EUROPOS SVEIKATOS DRAUDIMO KORTELĖ

Tai nemokama kortelė, suteiksianti jums mediciniškai būtinas, valstybės finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas laikinai viešint bet kurioje iš 28 ES valstybių, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje tomis pačiomis sąlygomis ir kainomis (kai kuriose šalyse nemokamai), kaip ir toje šalyje apdraustiems asmenims. Šias korteles išduoda jūsų vietos sveikatos draudimo institucija.


Europos sveikatos draudimo kortelė nėra kelionės draudimo alternatyva. Šios kortelės turėtojams nekompensuojamos privačios sveikatos priežiūros paslaugos, atgalinio skrydžio į jūsų šalį bilietas, prarastas ar pavogtas turtas;


šios kortelės turėtojų gydymo išlaidos nepadengiamos, jei jie vyksta būtent gydytis;
ši kortelė neužtikrina nemokamų paslaugų. Kiekvienos šalies sveikatos priežiūros sistema kitokia, todėl paslaugos, kurios jūsų šalyje yra nemokamos, kitoje šalyje gali kainuoti.

Kortelės gavimo tvarka
Norėdami gauti kortelę kreipkitės į sveikatos draudimo įstaigą, kurioje esate apdraustas. Ji yra atsakinga už jūsų sveikatos priežiūros išlaidų padengimą.

Europos sveikatos draudimo kortelė gali būti išduota kiekvienam asmeniui, apdraustam pagal bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės ir Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos bei Šveicarijos įstatymus numatytą socialinės apsaugos sistemą. Kiekvienas keliaujančios šeimos narys turi turėti savo kortelę.


Plačiau skaitykite čia

PACIENTŲ ATMINTINĖS

PACIENTŲ ATMINTINĖ PRIEŠ OPERACIJĄ

1. Ryte nusiprauskite po dušu.
2. Nesiskuskite operuojamos vietos, tai bus atlikta prieš operaciją.
3. Iš vakaro, jei nenurodyta kitaip, nevalgykite ir negerkite nuo 22 val.
4. Nevartokite alkoholio 24 valandas ir nerūkykite 6 valandas prieš operaciją.
5. Pasitarkite su gydytoju, ar galite prieš operaciją vartoti Jums įprastus vaistus.
6. Nesineškite brangių daiktų: pinigų, papuošalų, moterims–nesidažykite.
7. Atsineškite neslidžias šlepetes, patogią švarią pižamą ir chalatą.
8. Rekomenduojame atsinešti negazuoto mineralinio vandens, džiūvėsėlių, jogurto, nes teikiant dienos chirurgijos paslaugą pacientai po operacijos nemaitinami.
9. Po operacijos, gydytojui leidus, Jūs galite pavalgyti ligoninėje esančioje kavinėje.
10. Atsineškite laisvus, patogius drabužius, k
uriais apsivilksite, kai išvyksite iš ligoninės.
11. Pasirūpinkite, kad suaugęs žmogus būtų pasirengęs Jus parvežti namo po operacijos.
12. Praneškite Jus operuosiančiam gydytojui apie savo sveikatos būklės pasikeitimus prieš operaciją (peršalimą, kosulį, karščiavimą, infekciją). Dėl to gali tekti atidėti operaciją Jūsų pačių saugumui.
13. Jei nebuvo kitaip sutarta su Jus operuosiančiu gydytoju, tai kraują skystinantys vaistai ( pvz., Orfarin) turi būti nutraukti vartoti 5-7 d. prieš operaciją. Aspirinas ar jo turinčios medžiagos turi būti nevartojamos 1 sav. prieš operaciją. Nutraukti visus homeopatinius vaistus 2 sav. prieš operaciją.

PACIENTŲ ATMINTINĖ OPERACIJOS DIENĄ

1. Operacijos dieną užsiregistruokite Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje. Po to Jus būsite nukreiptas į dienos chirurgijos skyrių.
2. Skyriuje susitiksite su jus operuosiančiu gydytoju, Jums bus paaiškinta apie operaciją.
3. Su slaugytoja aptarsite Jūsų priežiūros planą. Ji supažindins Jus su dienos chirurgijos skyriumi ir paruoš procedūroms.
4. Į dienos chirurgijos skyrių Jūs grįšite iš operacinės arba iš reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus (priklauso nuo to, kokia bus nejautra). Jūsų išrašymas iš dienos chirurgijos skyriaus bus po 4-8 val. atskirais atvejais, gulėjimas ligoninėje gali užtrukti iki 48 val.
5. Jus būsite išrašytas, kai jus operavęs gydytojas įsitikins Jūsų būklės stabilumu.
6. Po išrašymo Jums nerekomenduojama:
a) vairuoti automobilį ir naudotis kita technika;
b) gerti alkoholį ir rūkyti.
7. Šių veiksmų negalima atlikti operacijos dieną ir vartojant išrašytus vaistus nuo skausmo. Dėl anksčiau minėtų veiksmų atlikimo pasitarkite su jus operavusiu gydytoju.
8. Gydytojas apie operaciją Jus informuos žodžiu.

PACIENTŲ ATMINTINĖ IŠVYKSTANT IŠ DIENOS CHIRURGIJOS STACIONARO

1. Po bendrinio nuskausminimo laikinai gali būti sutrikusi Jūsų koordinacija ir loginis mąstymas. Todėl, labai svarbu, kad 24 val. po Jūsų išrašymo iš ligoninės šalia būtų suaugęs patikimas asmuo.
2. Namo būsite išleidžiamas su Jus lydinčiu asmeniu.
3. Po operacijos, kaip nurodys operavęs gydytojas, atvykite konsultacijai ir persirišimui į aptarnaujančią polikliniką pas gydytoją chirurgą.
4. Atsiradus problemoms vakare ar naktį po operacijos skambinkite telefonu (8 342) 60162 budinčiam chirurgui arba budinčiam ginekologui telefonu

(8 342) 60153, kuris patars, ką daryti.

5. Po pirmo perrišimo Jūs tampate įprastu ambulatoriniu pacientu, siūlai Jums bus išimami po 7-8 parų po operacijos, jei bus reikalinga, tęsiama nedarbingumo pažyma.
6. Jeigu atsiranda neaiškumų tolimesniame pooperaciniame periode, ligoniui rekomenduojame kreiptis į savo šeimos gydytoją.
7. Tvarstis (jei jis yra) po operacijos keičiamas pagal operavusio gydytojo rekomendacijas. Pasistenkite suteikti operuotai vietai visišką ramybę, patogią padėtį. Tai pagerins ir pagreitins gijimą, sumažins skausmą.
8. Jokiu būdu nesudrėkinkite tvarsčių.
9. Jeigu Jūsų kūno temperatūra pakils aukščiau 37°C ar prasidės gausus kraujavimas, operacinės žaizdos srityje atsiras paraudimas, veržimo jausmas, skausmas ar ims drėkti tvarstis nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

10. Operacijos vietoje Jūs galite jausti tam tikrą diskomfortą. Gydantis gydytojas Jums rekomenduos analgetikus, kurie padės Jums šį diskomfortą sumažinti. Rekomenduojame šiuos vaistus išgerti dar prieš skausmo sustiprėjimą (nelaukti, kol atsiras stiprus skausmas, nes tuomet gali prireikti ir stipresnių vaistų).
11. Pacientėms po ginekologinės operacijos, rekomenduojama maudytis po dušu, o ne vonioje.
12. Pacientams, kad nesušlaptų tvarsčiai, rekomenduojame kūną apsiprausti po dušu, Jei yra būtinybė (tvarstis perdrėksta), po maudymosi jį būtinai reikia pakeisti.
13. Nekelkite sunkių daiktų, nedarykite didelių pastangų reikalaujančių veiksmų, nes tai gali Jums pakenkti ar sužeisti.
14. Kai norite atsisėsti ar atsistoti, darykite tai tik lėtai, nes, atliekant šiuos veiksmus staiga, gali svaigti galva, sustiprėti skausmas.
15. Pykinimo jausmas, vėmimas neretai esti po bendrinio nuskausminimo, jei taip atsitiks, neišsigąskite, atsigulkite. Jei būtina, šiuos nemalonius jutimus galima sumažinti pavartojus vaistus.
16. Negerkite alkoholinių gėrimų.

SAUGAUS PACIENTŲ ELGESIO BASEINO PATALPOSE TAISYKLĖS

1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato VšĮ Vilkaviškio ligoninės fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus (toliau – Įstaigos) vykdomų kineziterapijos vandenyje užsiėmimų baseino patalpose saugaus elgesio tvarką, privalomuosius saugumo ir higienos reikalavimus, pacientų pareigas ir atsakomybę.
2. Pacientu laikomas kiekvienas asmuo, kuris dalyvauja kineziterapijos vandenyje užsiėmimuose (toliau – Pacientas).
3. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems pacientams, lankantiems kineziterapijos vandenyje užsiėmimus, nepriklausomai nuo jų amžiaus.
4. Pacientas, dalyvaujantis kineziterapijos vandenyje užsiėmimuose privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, kurios skelbiamos Įstaigos interneto tinklalapyje (http://www.vilkaviskioligonine.lt/) ir skelbimų lentoje bei besąlygiškai šių taisyklių laikytis. Pacientas pats atsako už pasekmes, atsiradus dėl šių Taisyklių nežinojimo ar jų reikalavimų nevykdymo.

5. Lankytis kineziterapijos vandenyje užsiėmimuose gali tik Pacientai gavę užsiėmimų išdėstymo grafiką, o esant mokamiems užsiėmimams, sumokėję kasoje prieš kineziterapijos vandenyje užsiėmimą.
7. Kineziterapijos vandenyje užsiėmimų kainos yra viešai skelbiamos Įstaigos interneto svetainėje (http://www.vilkaviskioligonine.lt/uploads/i5Z6ZRKS/Mokamospaslaugos2018-01-01.pdf) ir Įstaigos skelbimų lentose.
8. Už nepilnamečių Pacientų saugumą, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą atsako juos lydintys asmenys.
9. Įstaiga neatsako už Pacientų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros.
10. Pacientai viršutinius drabužius turi palikti rūbinėje, lauko avalynę gali įsidėti į turimą maišelį ir palikti persirengimo spintelėje.
11. Baseino persirengimo patalpose su lauko avalyne vaikščioti draudžiama.
12. Pacientai privalo turėti maudymosi kostiumėlį/glaudes, rankšluostį, muilą, turėti ir avėti šlepetes. Rekomenduojame avėti šlepetes neslidžiu guminiu pagrindu.
13. Pacientai privalo turėti plaukimo kepuraitę.
14. Pacientai patys rakina individualias persirengimo spinteles, todėl Įstaigos administracija tai rekomenduoja daryti atidžiai. Rekomenduojama į procedūras nesinešti brangių ir vertingų daiktų.
15. Pacientai, prieš eidami į vandens zoną (baseiną) privalo apsirengti maudymosi kostiumėlį/glaudes, švariai nusiprausti po dušu. Draudžiama į dušus neštis prausimosi priemones stikliniuose induose.
16. Pacientai įlipti ir išlipti iš baseino gali tik tam skirtais laipteliais. Prieš lipant į baseiną persirengimo spintelės raktelis yra pakabinamas tam skirtoje vietoje.
17. Po kinezterapijos vandenyje užsiėmimo, Pacientas turi nusiprausti po dušu, sausai nusišluostyti, išgręžti maudymosi kostiumėlį/glaudes duše. Į persirengimo patalpas Pacientas turi ateiti sausas.
18. Baseino patalpose griežtai draudžiama:
18.1. Dušo bei persirengimo patalpose fotografuoti bei filmuoti;
18.2. Šokinėti, nardyti į vandenį nuo baseino kraštų, bėgioti, rėkauti, klaidinti Įstaigos darbuotojus šaukiantis pagalbos;
18.3. Spjaudyti ant grindų ir į vandenį, kramtyti kramtomąją gumą, mėtyti šiukšles, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
18.4. Stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kineziterapeutams bei Pacientams;
18.5. Gadinti Įstaigos inventorių;
18.6. Įsinešti alkoholinius gėrimus bei psichotropines medžiagas;
18.7. Depiliuotis, atlikti įvairias kosmetines procedūras, naudoti tirštas kaukes ir kitas priemones. Dušuose užtrukti ilgiau kaip 10 min.;
18.8. Šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius/glaudes, rankšluosčius ir kitus daiktus) gręžti persirengimo rūbinėse.
19. Į Baseiną neįleidžiami:

19.1. Pacientai, sergantys infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat turintys atvirų žaizdų ir kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui. Pacientai, procedūros metu pajutę įvairių sveikatos sutrikimų, informuoja kineziterapeutą ir po procedūros kreipiasi į gydantį gydytoją;
19.2. Asmenys, apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
19.3. Nerekomenduojama lankytis kineziterapijos vandenyje užsiėmimuose sergant: epilepsija; odos, virusinėmis ir žarnyno užkrečiamosiomis ligomis; aktyvia plaučių tuberkuliozės forma; ūmiu širdies ir kraujagyslių nepakankamumu; psichikos ligomis; orientacijos ir pusiausvyros sutrikimais.
20. Įstaiga turi teisę atsisakyti teikti paslaugas Pacientams, pažeidusiems šias Taisykles. Kineziterapeutas turi teisę pareikalauti Paciento, nevykdančio kineziterapeuto nurodymų ar pažeidusio šias Taisykles, nutraukti procedūrą bei palikti Baseino patalpas.
21. Pacientas už padarytą žalą Įstaigai ir joje esančiam turtui, kitų Pacientų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai ar globėjai.
22. Pacientas, pametęs persirengimo spintelės raktelį, privalo informuoti kineziterapeutą.
23. Įstaiga neatsako už Pacientų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių Pacientų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei dėl Baseino patalpose dirbančio personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

INFORMACIJA NĖŠČIOSIOMS

Atsisiųsti

VLK PRIE SAM INFORMUOJA

Ką garantuoja Europos sveikatos draudimo kortelė?

Būsimų tėvelių dėmesiui: ką svarbu žinoti artėjant vaiko gimimui?

Skiepai

PSD Sistemos nauda

Apie receptinius vaistus informuoja SAM

Harm Reduction Lithuanian

Informacinis pranešimas dėl slapukų

„Informuojame, kad siekiant užtikrinti tinkamą Jūsų naršymo kokybę, statistiniais tikslais, šioje svetainėje naudojame slapukus. Sutikdami, paspauskite „SUTINKU“. Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite čia.“